ဆင္းကတ္တစ္ကတ္လၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တစ္ႀကိမ္တည္းက်သင့္ေစရမည့္ အခြန္အ​ေကာက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို နကစထုတ္ျပန္

ဆင္းကတ္တစ္ကတ္လၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တစ္ႀကိမ္တည္း က်သင့္ေစရမည့္ အခြန္အ​ေကာက္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို နကစ ထုတ္ျပန္

နစကသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၊ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္၊ ၁/ ၂၀၂၂ျဖင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္လိုက္မွုအရ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒသည္၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္​ေန႔မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ေစမည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ (င)ကို ( င) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(င-၁)ပါ ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ပါး ျပည္တြင္း၌ေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြအေပၚတြင္ ငါးရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္ေစရမည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ(င) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ(င-၁)အျဖစ္( င-၁) (၁) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒတြင္ မည္သိုပင္ပါရွိေစကာမူ ဆင္းကတ္(SIM card) ေရာင္းခ်မွုႏွင့္ ဆင္းကတ္ကို စတင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မွု ( SIM card Activation) အေပၚ ဆင္းကတ္ တစ္ကတ္လၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တစ္ႀကိမ္တည္း က်သင့္ေစရမည္ ျဖစ္သည္ ။(၂) အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမွ ရေငြအေပၚ တစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး နစကက ဖြံၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံအမ်ားစု၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မွုသုံးစြဲျခင္းအေပၚ အခြန္ေကာက္ ခံမွုကိုေလ့လာရာတြင္ ပုံမွန္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျပင္ က႑အလိုက္သီးျခားအခြန္ (Sector specific tax ) ကိုပါ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ယင္းက႑အလိုက္သီးျခားအခြန္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယေန႔အထိ ေကာက္ခံျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အေၾကာင္း၊

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ကုစားနိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ အခြန္ေကာက္ခံမွုမ်ားကို ေလၽွာ့ေပါ့ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သို့ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မွု သုံးစြဲျခင္းမွာ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည့္အတြက္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားသုံးစြဲမွုအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံ့ဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိနိုင္သည့္အျပင္ အင္တာနက္ကို အလြန္အကၽြံအလြဲသုံးမွုမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ထိခိုက္ မွုမ်ား၊

မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မွုမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဖုန္းေခၚဆိုမွုႏွင့္ SMS သုံးစြဲမွုမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည္မဟုတ္သည့္အေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရာတြင္ လည္း လူ႔အစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားရရွိေရး အတြက္ သုံးစြဲသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလို ေျဖေလၽွာ့ေပးနိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း၊

အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဝန္ေဆာင္မွု အရည္အေသြးႏွင့္ ကြန္ရက္လႊမ္းျခဳံနိုင္မွုတိုကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ သည့္အေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*