အမ်ိဳးသမီးတို့ရဲ့ ကာမဆႏၵအလြန္အကၽြံ နိုးထေစနိုင္တဲ့ေနရာမ်ား

အမ်ိဳးသမီးတို့ရဲ့ ကာမဆႏၵအလြန္အကၽြံ နိုးထေစနိုင္တဲ့ေနရာမ်ား

ယေန႔ေခတ္၏ ေတြ႕ၾကဳံရအမ်ားဆုံးေသာ လူတိုင္း၏ဆႏၵသည္ ခ်စ္မွုေရးရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုမ ဆက္ဆံမွုတစ္ရပ္အတြက္ စနစ္တက်လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္သင့္သ ေလာက္ မေက်နပ္ရသည္မ်ားကို ေတြ႕ၾကဳံေနၾကရသည္ ။ ေက်နပ္မွု အျမင့္ဆုံးအဆင့္ (အထြဋ္အထိပ္) အရသာသို့ ေရာက္ရွိျခင္းသည္အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲပ်ိဳးယူမွသာ ရနိုင္သည့္ ေက်နပ္မွုအရသာ ေကာင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မွုျဖင့္ က်န္ရစ္နိုင္ခဲ့သည့္ တိုင္ ေအာင္သူမ၏လိင္ဆက္ဆံေဖၚ အေနျဖင့္ေက်နပ္မွုရခ်င္မွလည္း ရနိုင္ေပမည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမအေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမွု၏ အရသာထူးကို အျပည့္အ၀ ခံစားတတ္ေသာ အျပဳအမူ မရွိျခင္းသည္ တစ္ဖက္အမ်ိဳးသား အတြက္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွုက္ ျဖစ္စရာ ျဖစ္သည္။ (ခံစားမွု ေကာင္းေနပါက ေကာင္းေနသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး မရွိျခင္း မရွိဘဲ သစ္တုံးတစ္တုံးကဲ့သို့ ျပဳမူေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။)

ဖိုမဆက္ဆံေရးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္မွုကို အေပးနိုင္ဆုံး ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး အလုပ္တစ္ခုကဲ့သို့ ၿပီးလြယ္စီးလြယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ ေလာက္႐ုံ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ မိမိတို့၏ ခ်စ္ေဖၚ ႏွင့္ ဆက္ဆံၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ တစ္ႀကိမ္မွ အထြဋ္အထိပ္ မေရာက္ဖူးသူမ်ားရွိသလို အလြန္နည္းပါးေသာ စိတ္ေက်နပ္မွုသာ ရျခင္းမ်ားလဲ ရွိတတ္ၾကသည္ထိုရလဒ္မ်ား၏ အေျဖသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွုက္ ျဖစ္ေစျခင္းသို့ ေျပာင္းလည္ ဦးတည္ သြားတတ္ၿပီး ကာမ၏အရသာကို ႏွစ္သက္ ခံ စားတတ္ျခင္းလည္း ေလ်ာ့နည္း သြားတတ္ေပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမွု အေပၚ ႏွစ္သက္ၾကပုံမွာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမတူဘဲ ကြဲျပားေနျခင္းကလည္း ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ့မွာ ခ်စ္မွုေရးရာကို ပြင့္လင္းစြာ ခံစားတတ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ့မွာ မပြင့္တစ္ပြင့္ႏွင့္အလိုမက်မွုမ်ားကိုသာ ေဖၚျပလိုတတ္ၾကသည္ ။ ထိုသို့ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမွာ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သမီးပ်ိဳမ်ားကို ကိုယ္၀န္ ရရွိသြားမည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အက်ဳံ ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မွုမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း ကလည္း တစ္ေၾကာင္း အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။

 

ခ်ဴပ္ခ်ယ္မွုမ်ားျဖင့္ ႀကီးထြားလာၾကေသာ မိန္းမပ်ိဳမ်ားသည္လိင္ဆက္ဆံေဖၚ တစ္ဦွးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕လာရပါက ဘယ္ကစ၍ ဘာကိုလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘဲ အရွက္သည္းမွုမ်ားေၾကာင့္ လိုရင္း မေရာက္သည္မ်ား ျဖစ္လာရသည္။ အထြဋ္အထိပ္ အေတြ႕အၾကဳံ မရွိဖူးေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ သူမတို့ ကိုယ္တိုင္၏ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မွုကိုလည္း မရွာေဖြတတ္ၾကသလို လိင္ဆက္ဆံေဖၚ၏ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မွု အတြက္လည္း မည္သို့မည္ပုံ ပံ့ပိုးရမည္ကို နားလည္တတ္သိမွု မရွိၾကေခ်။

လိင္မွုကိစၥ ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတည္း ၿပီးေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ရေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွုရွိမွသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရွိလာမည့္ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ ဆံသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္ဆံ နိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားရွိၿပီ ဆိုပါက မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ မည္သည့္ ကာမ အဂၤါမ်ားကို လွုံ႔ေဆာ္ ႏွိုးဆြပါက ပိုမိုထိေရာက္မွု ရွိသည္ကို သိရွိထားရန္ မိမိကိုယ္မိမိ အသိေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို့ အသိေပးျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လွုံ႔ေဆာ္မွုမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသသူမ်ားပင္လ်င္ ေဆးညြန္းတစ္ခုအျဖစ္အ သုံးျပဳေနေသာ အေျခခံ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိ အဂၤါတစ္ခုလုံးကို ႏွိုးဆြျခင္းသည္သာ လိင္စိတ္ထႂကြ ေစသည္မဟုတ္ဘဲ လြန္းပုံသ႑န္ရွိေသာ အဂၤါ၏ ထိပ္ (အေစ့) ကေလးကို အနည္းငယ္ ႏွိုးဆြ ႐ုံမၽွပင္ ခံႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းမွ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ႏွိုးႂကြလာျခင္း၏ အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ခံစား ရရွိနိုင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို့ ႏွိုးႂကြမွုသည္ တစ္ေျမ့ေျမ့ ႏွင့္ အရိုင္းဆန္ေသာ အသြင္သို့ ကူးေျပာင္းသြားၿပီး ေက်နပ္မွု ျပည့္၀ သြားပါက ၿငိမ္သက္မွု ႏွင့္ ေျပေလ်ာ့ေသာ ခံစားမွုမ်ားကို ရရွိနိုင္သည္။

အခ်ိဳ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္အာသာ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းမ်ားကို ေလ့လာ နားလည္ထားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ ပိုမိုနားလည္ လြယ္ၾကသည္။ ထိုသို့ ကိုယ္တိုင္ စိတ္ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ေသာ အေလ့အက်င့္ ရွိသူမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚမွ ထိုကဲ့သို့ ႏွိုးဆြေပးေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အျပည့္အ၀ မေက်နပ္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုသို့ႏွိုးဆြမွုသည္ တုန္ရင္ေသာ ခံစားမွုကို အဓိက ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ ခံစားနိုင္ေသာ ထိုသို့ ႏွိုးဆြမွုမ်ိဳးကို အျခားသူ တစ္ဦးဦး၏ အကူအညီျဖင့္လည္း ရယူလိုစိတ္မရွိၾကေတာ့ေပ။ ထို့ေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္းက ဦးေဆာင္၍ ႏွိုးဆြျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳမူျခင္းထက္ ကာမ ဆက္ဆံေဖၚ ႏွစ္ဦးစလုံးက အျပန္အလွန္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိုးဆြျခင္းသည္သာ အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ထိုသို့ ႏွိုးဆြရာတြင္ ခရမ္သို့မဟုတ္ အဆီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သုတ္လိမ္းၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပြတ္နယ္ေပးျခင္းကို စုံတြဲအေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္သက္ၾကသည္။

ႏွိုးဆြမွုမွ အေျခအေန တစ္ခုသို့ ေရာက္ရွိၿပီ ဆိုပါလ်င္ လိင္ဆက္ဆံနိုင္ေသာ ခႏၲာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုမိုထိေတြ႕ ပြတ္သတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးစလုံး ၏ စိတ္ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မွုကို ရယူရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမွုတြင္အသုံးျပဳသည့္က်ားအဂၤါအတု(Vibrator) သည္ အလြန္ျခားနားေသာကာမ တုန္႔ျပန္မွုမ်ားကို ေပးေလ့ရွိသည္။

က်ားအဂၤါအတု၏ ပုံစံျပဳလုပ္မွုတြင္လ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ စီမံထားေသာ သြားပြတ္တံ အငယ္ကေလးတစ္ခုကဲ့သို့ ရာဘာသားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္နိုင္ေသာ အဂၤါအေစ့ေလး ထိပ္ႏွင့္တစ္ထပ္တည္း က်ေနေစရန္ဖန္တီးထားၿပီး ထိုစက္ကို အသုံးျပဳ နခ်ိန္ ကာလ တစ္ေလ်ာက္တြင္ ေဖၚမျပနိုင္ေသာ ေက်နပ္မွုမ်ားျဖင့္ စခန္းသြား ေနရမည္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ိဳ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမွုကို လိင္အဂၤါအတု၏ အကူအညီျဖင့္အ လြန္အကၽြံ ခံစားထားပါက လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ အလားတူ ေက်နပ္ႏွစ္ သိမ့္မွုမ်ိဳး ရရွိနိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ အားမလို အားမရ ျဖစ္သြားတတ္သည္။

လိင္ဆက္ဆံ သူတိုင္း၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ မွုမွာ ႏွစ္ဦး စလုံး အျပန္အလွန္ ၾကင္နာမွုျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆုံးခန္းတိုင္ အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ အတူတကြ ခံစားရရွိျခင္းကို ေတြ႕ၾကဳံရမွသာ လိင္မွုဆက္ဆံေရး၏ အႏွစ္အရသာကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ႏွိုးဆြမွုသည္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အရာမထင္ ျဖစ္ေနပါက ထိုအေျခအေနသည္ အေရးတစ္ႀကီး ျပႆနာ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အဆင္ေျပနိုင္မည့္ ႏွိုးဆြမွု ပုံသ႑တစ္မ်ိဳးကို ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲ စမ္းသပ္ၾကည့္နိုင္သည္။

လိင္ဆက္ဆံမွုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ပါ၀င ္လာလိုစိတ္ ႏွိုးဆြျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထြဋ္အထိပ္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း တတ္သိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို့နားလည္ထားမွသာ သူမ၏ ႂကြက္သားမ်ားကို အထိအခိုက္မရွိဘဲလိုတိုး ပိုေလ်ာ့ ဆက္ဆံမွုပုံသ႑န္သို့ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ဥပ မာအားျဖင့္ သူမ၏ ေနာက္ေၾကာမ်ား ေကြးညြတ္လာၿပီး ဦးေခါင္း အေနာက္ လန္သြားသည့္ အခ်ိန္သည္ သူမ၏ အထြဋ္အထိပ္ခံစားမွုအျမင့္ဆုံး ေရာက္၇ွိရန္ အေကာင္းဆုံး အေျခအေန ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေက်နပ္မွုကို အလိုက္သင့္ ပုံစံျဖင့္ ထိန္းေပးထားနိုင္ပါကသူမသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အေကာင္းဆုံးေသာကာမ ဆက္ဆံမွု ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လိင္မွုကိစၥ ဆက္ဆံတိုင္းတြင္ စိတ္ေက်နပ္မွု အျပည့္အေဝ ရရွိျခင္းမွာတစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အႀကိမ္တိုင္း ျဖစ္ေလ့ မရွိေခ်။ အခ်ိဳ့ေသာ စုံတြဲမ်ားသည္ ၄င္းတို့ႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ လိင္ဆက္ဆံမွု ပုံစံမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္မွုရရွိရန္ ႀကိဳးစားေလ့ ရွိၾကသည္။

လိင္မဆက္ဆံမွီ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သုံး ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိအဂၤါမွ ထြက္ေသာ အရည္ ေျခာက္ခမ္းမွုကို ျဖစ္ေစၿပီး လိင္အဂၤါမ်ားသို့ ေသြးပို့လႊတ္ေသာ ပမာဏကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထိုသို့ နည္းပါးျခင္းက အမ်ိဳးသမီး၏ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ ကာလတြင္ နာက်င္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အထြဋ္အထိပ္ရရွိခ်ိန္ နည္းပါးေသာအျခား အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကေလး ေမြးဖြါးၿပီးကာစ သို့မဟုတ္ရာသီေသြးဆင္းၿပီးကာစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္လည္း ကာမဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို လိုလားႏွစ္သက္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဆိုးရြားေသာ လိင္ဆက္ဆံေဖၚႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လည္း အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ခံစားနိုင္ျခင္း နည္းပါးၾကသည္။ ခရက္ဒစ္

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*