တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ က်င္းပသြားမည့္ရက္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေျပာဆို

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ က်င္းပသြားမည့္ရက္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေျပာဆို

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား က်င္းပသြားမည့္ ကာလကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၉ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာညႊန႔္ေဖက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ‌ အေျဖလႊာမ်ားကို အခ်ိန္မီစစ္ေဆးနိုင္ေရး ျပင္ဆင္စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းအသိေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက နိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္က တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အတြင္း ေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး

စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းရာ၌ ဘာသာတြဲအမွတ္စဥ္(၁)(၅) ၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ အစိမ္းေရာင္ ေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားပုံစံ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတြဲ အမွတ္စဥ္ (၂)၊(၃)၊(၄) မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ ပန္းေရာင္ ေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားပုံစံျဖင့္ တင္သြင္းရန္ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေၾကညာထားသည္။

ယင္းအျပင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာ တစ္ေစာင္လၽွင္ (၂၀ဝိ/-)က်ပ္ႏွင့္ စာေမးပြဲဝင္ေၾကး ၇၀ဝိ/- က်ပ္တန္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားဝယ္ယူၿပီး၊

ေလၽွာက္လႊာတစ္ေစာင္တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းတစ္ခုကပ္၍ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနသို့ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မီ ေပးပို့ၾကရန္ႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုရန္ ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ့နယ္ပညာေရး မွူး႐ုံးမ်ားတြင္ ေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာ တစ္ေစာင္လၽွင္(၂၀ဝိ/-)က်ပ္ႏွင့္ စာေမးပြဲဝင္ေၾကးအတြက္ ၇၀ဝိ/- က်ပ္တန္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး

ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ၏ လက္ဝဲဘက္ထိပ္ပိုင္း တြင္ကပ္၍ မိမိတို့ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ့နယ္ရွိ ၿမိဳ့နယ္ပညာေရးမွူး႐ုံးတြင္ သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း အခ်ိန္မီ တင္သြင္းၾကရမည္ ျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားအတြင္း အခ်ိန္မီ ေပးပို့ျခင္း မရွိသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာေျဖသူတင္သြင္းသည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာ ႏွင့္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ဘာသာတြဲမွအပ

အျခားဘာသာတြဲသို့ ေျပာင္းလဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္သျဖင့္ မိမိေျဖဆိုမည့္ ဘာသာတြဲအလိုက္ ပုံစံမ်ား မွန္ကန္မွု ရွိ/မရွိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးပို့ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳေစလိုေၾကာင္း ေက်ာင္းမ်ားယာယီပိတ္ထားသျဖင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေနာက္က်ေသာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္(၉) ခုမွ ၿမိဳ့နယ္ (၄၆) ၿမိဳ့နယ္ရွိ

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ ေလၽွာက္လႊာေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးပို့ျခင္ းတို့ကို သတ္မွတ္ ရက္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဟုျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာစာသင္ႏွစ္၏ ပထမ ႏွစ္ဝက္စစ္ေဆးျခင္းကို လာမည့္ ဇန္နဝါရီလထဲႏွင့္ ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္းအား မတ္လထဲတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုနစကျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဇြန္လ၁ရက္ေနတြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ျပန္ပိတ္ကာ နိုဝင္ဘာ ၁ရက္တြင္ ျပန္ဖြင့္သည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ စာသင္ႏွစ္သည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၆လသာ ရွိၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သင္ခန္းစာမ်ားအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္ဟု သိရသည္။ crd

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*