နဘားဘူတာမွ ထူးဆန္းေသာ ေရစင္ႀကီး

နဘားဘူတာမွ ထူးဆန္းေသာ ေရစင္ႀကီး

ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းသာရွိေသာ ေရစင္ႀကီးဟုပင္ ေျပာရေပလိမ့္မည္။ကိုလိုနီေခတ္( ၁၈၉၅ ) ခုႏွစ္မွ ယေန႔ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၅) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းႀကီးအား အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ နဘား ေရစင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေရစင္ႀကီး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ နဘားေခ်ာင္းမွ ေခ်ာင္းေရအား ဆိုင္ဖြန္ နည္းပညာ( Siphon Effect ) သုံးကာ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ျခင္း စံနစ္ျဖင့္ ဘူတာထိ ေရပိုက္မ်ားသြယ္တန္းလ်က္စက္ေမာင္းဆီ တစ္စက္မွ မကုန္ဘဲ ေရစင္ေပၚသို့ေရကို တင္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မီးရထားစက္ေခါင္းမ်ား၊ ရထားတြဲမ်ား၊ ဘူတာတြင္းႏွင့္ ဘူတာဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားအားလုံးကို ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္မွ ယေန႔ထိ ေရေပးေဝေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ နဘားဘူတာသို့ ဆိုက္ေရာက္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး မီးရထားစက္ေခါင္းမ်ားစြာအား ေရေပးေဝေသာ ေရပန္႔အိုႀကီး( Old Waterpump for old steam locomotives ) တစ္ခုအားလည္း ယေန႔ တိုင္ နဘားမီးရထားေရစင္ႀကီး အနီးတြင္ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။

နဘားရြာေလးနံေဘးတြင္ စိမ္းစိုေသာ သစ္ေတာႀကီး မ်ားစြာရွိသည့္ ဖက္ဆြတ္ႀကိဳးဝိုင္း၊ ေအာက္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႀကီးမ်ားရွိသည္။ထိုသစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရအားေကာင္းကာ စိမ့္စမ္းေရမ်ား အျမဲထြက္လ်က္ရွိေနသည့္ သ ဘာဝအခင္းအက်င္း၏ အားသာမွုကိုယူၿပီးအဂၤလိပ္တို့က မီးရထားေရစင္ႀကီးအား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖက္ဆြတ္ႀကိဳးဝိုင္းႀကီးတြင္းရွိ ေရေဝေတာင္တန္းႀကီးဆီမွ ေခ်ာင္းမ်ားသည္နဘား ေခ်ာင္းသို့ အျမဲစီးဝင္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားေၾကာင့္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား( Catchment Area ) ေကာင္းမြန္ၿပီးေျမေအာက္ေရအား ေကာင္းကာ စိမ့္စမ္းေရမ်ား အျမဲထြက္လ်က္ရွိေနသည့္ သဘာဝအခင္းအက်င္း၏ အားသာမွုကို ယူၿပီး အဂၤလိပ္တို့က မီးရထားေရစင္ႀကီးအား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေရစင္ႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို့အတြက္ ယေန႔တိုင္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအျပင္မီးရထားဌာနႀကီးတစ္ခုလုံးကိုပါ အက်ိဳးျပဳေနေသာထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဂုဏ္ယူရမည့္အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အဓိကမွာ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားအား ေကာင္းေစရန္ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို့ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ေတာမ်ား တည္ရွိမွုေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားအတြက္ေျမဆီေျမႏွစ္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ျခင္းတို့၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို နဘားရြာသူ ရြာသားမ်ား ယေန႔ထိ ရရွိခံစားေနေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရေဝေရလဲေဒသ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွုေၾကာင့္ အင္းေလးကန္ႀကီးေရ ခန္းေျခာက္မွုၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ
ယေန႔ေခတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ အခ်က္ေပးသံမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ညိဳကိုနိုင္(ကသာ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*