ငွက္ႀကီးေတာင္ ပံုစံဦးခ်ိဳ ထူးျခားေသာ သဘာဝမ်ားႏွင့္ အိုးရဇ္ဆိတ္ အေႀကာင္း

ငွက္ႀကီးေတာင္ ပံုစံဦးခ်ိဳ ထူးျခားေသာ သဘာဝမ်ားႏွင့္ အိုးရဇ္ဆိတ္ အေႀကာင္း

ငွက္ႀကီးေတာင္ဦးခ်ိဳ အိုးရဇ္ဆိတ္သည္ အိုးရဇ္ေတာဆိတ္ (Oryx) တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဒသရင္းနယ္ေျမတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းသြားေသာ တိရစၧာန္ လည္းျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၎ေတာဆိတ္မ်ားကို တိရစၧာန္႐ုံမ်ား၊ ေတာရိုင္း သဘာဝ ဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ သာ ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။

သူတို့သည္ ယခင္က အာဖရိကတိုက္ ေျမာက္ ပိုင္းေဒသ တစ္ခြင္လုံးတြင္ ေနထိုင္ က်က္စားခဲ့ၾကဖူးသည္။ ငွက္ႀကီးေတာင္ အိုးရဇ္မ်ား သည္ အထီးတြင္ေရာ အမ တြင္ပါ ဦးခ်ိဳေပါက္ၾကၿပီး ၎ဦး ခ်ိဳမ်ား၏ ပုံစံမွာ ငွက္ႀကီးေတာ င္ဓား (Scimitar) ကဲ့သို့ ရွည္လ်ား ေကြးညႊတ္ သြားေသာ ပုံစံမ်ိဳးရွိေနသျဖင့္ အဆိုပါအမည္ မွည့္ေခၚ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အိုးရဇ္ ဆိတ္မ်ားသည္ အပင္စား သတၱဝါ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အလင္း ေရာင္ရွိခ်ိန္သာ သြားလာ လွုပ္ရွားေသာ ေန႔ သတၱဝါ ျဖစ္သည္။ ၎တို့၏ ခႏၶာ ကိုယ္ပုံသဏၭာန္ သည္ အျခားေသာ အိုးရဇ္ ဆိတ္မ်ားႏွင့္ အတူ အတူပင္ျဖစ္သည္။

ထူးျခားသည္မွာ ငွက္ႀကီးေတာင္ အိုးရဇ္မ်ားတြင္ အနက္ေရာင္ တစ္ေကာင္မွ မရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အိုးရဇ္မ်ားထဲတြင္ အနက္ေရာင္ မရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မ်ိဳးစိတ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို့ အိုးရဇ္မ်ားအၾကားတြင္ ထူးျခားလွပသည့္ မ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသရင္း နယ္ေျမတြင္ ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ ရွင္သန္နိုင္ျခင္ းမရွိေတာ့ သည္မွာ အလြန္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေ
ကာင္းလွသည္။ ကိုးကား crd ; သုတ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*