မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဆင္းကတ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဆင္းကတ္မ်ားတြင္ က်န္ရွိေသာ လက္က်န္ေငြမ်ားကို အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္

မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဆင္းကတ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဆင္းကတ္မ်ားတြင္ က်န္ရွိေသာ လက္က်န္ေငြမ်ားကို အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိတဲ့ ဆင္းကတ္မ်ားကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖ်က္သိမ္း ခံရမွာျဖစ္ၿပီး၊ သည္ဆင္းကတ္မ်ားမွ က်န္ရွိေသာ သုံးစြဲသူ လက္က်န္ေငြ အားလုံးကို PTD ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးသြားမယ္လို႔ တယ္လီေနာျမန္မာက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အဆိုပါ ဖ်က္သိမ္းခံရတဲ ဆင္းကတ္ သုံးစြဲသူမ်ားဟာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိမွာ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ ဇြန္ ၃၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆင္းကတ္ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္း မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္နိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (PTD) ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားအရ ဆင္းကတ္ အားလုံးဟာ စိစစ္အတည္ျပဳနိုင္တဲ့ သက္ေသခံကတ္ ( ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ ) လိုအပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုံးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီဟာ ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုကို ဆင္းကတ္ ၂ ခုသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရွိမွာျဖစ္ၿပီး၊ သည္လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာ အားလုံး တန္းတူညီမွ် လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ကို ေခ်ာေမြ႕စြာ သုံးစြဲနိုင္ရန္၊ သုံးစြဲသူတို႔ရဲ႕ လက္ရွိ လက္က်န္ေငြမ်ား မဆုံးရႈံး ေစဖို႔နဲ႕ ဆုလက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေပးအပ္တဲ့ ေဒတာ 5GB အထိ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ အထိ ကို ဆုလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႕ ဆင္းကတ္မ်ား အား ခ်က္ခ်င္းမွတ္ပုံတင္ ၾကဖို႔ တယ္လီေနာျမန္မာမွ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဆင္းကတ္ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးပါက မိမိတို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ လူမႈမီဒီယာ အေကာင့္မ်ား၊ အြန္လိုင္းေငြေပး ေခ်မႈမ်ား၊ Direct Carrier Billing services နဲ႕ အပိုထပ္ေဆာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (VAS) ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္လက္ အသုံး ျပဳနိုင္။ ဆင္းကတ္ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး အြန္လိုင္းခ်န္နယ္ မ်ားမွလည္း တစ္ဆင့္ မွတ္ပုံတင္ နိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေအးေအးေအာင္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *