မြန္ျပည္နယ္တြင္ အထူး စီးပြားေရးဇုံ တည္ေထာင္မည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံေျပာႀကား

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အထူး စီးပြားေရးဇုံ တည္ေထာင္မည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံေျပာႀကား

နိုင္ငံ၏ အေရွ႕ျခမ္းတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ဂ်ပန္ အကူအညီျဖင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မွုဇုံမ်ား ပါဝင္မည့္အထူး စီးပြားေရးဇုံႀကီးအား မြန္ျပည္နယ္ရွိ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ဖက္ျခမ္း ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ အဆိုပါ စီးပြားေရးဇုံအား ထိုင္း-ဗီယက္နမ္ တို့ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တခု ေဖါက္လုပ္ရန္လည္း စီမံကိန္းတြင္ ပါရွိလာခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းမွ ေန၍ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ဖက္ဒေရးရွင္းႀကီး ကိုင္ဒန္ရင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္ ၈၀၀ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ယခုလို ေၾကျငာလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ေရးသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖၚရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဗီဒီယို ကြန္ဖရင့္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု ႏွင့္ ျပည္ပစီးပြားဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းမွ မြန္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးဇုံသည္ နိုင္ငံအတြင္း အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာသည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းျဖင့္ ဂ်ပန္မွ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမ်ား ဝင္ေရာက္လာေရး ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၁ မွ ယခုထိ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု စုစုေပါင္း ပမာ ဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၇ ဘီလီယံ ေက်ာ္သြားၿပီ ဟုသိရသည္။

” ယခုအခါ ေကာ္ရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကုန္စည္ေထာက္ပို့ ကြင္းဆက္ supply chainမ်ားအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနၾကရာတြင္စက္႐ုံမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ ျမန္မာသည္ အားလုံး၏အာ႐ုံ စိုက္စရာ ျဖစ္လာေနၿပီ” ဟု ကိုင္ဒန္ရင္း၏ ဂ်ပန္- ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကင္ ကိုဘာရာရွီ က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေကာ္ရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ၏ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းသည္ အထိနာဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံတြင္း၌ အတည္ျပဳကူးစက္ခံရသူ ၃၅၀ ရွိေနၿပီး ၂၀၂၁ တြင္ မိမိတို့နိုင္ငံ အေနျဖင့္ V ပုံသ႑န္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ (အမ်ား လက္ခံထားေသာ စီးပြားေရးဦးေမာ့မွု ပုံစံ သုံးမ်ိဳးမွာ L, V, W ဟူ၍ ျဖစ္သည္)

လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးတြဲ တည္ေထာင္ထားေသာ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုံတခုသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုံသည္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္မွုဇုံတခု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ မၾကာမီအတြင္း တင္ဒါမ်ား ေခၚယူသြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ အဆိုပါ စက္မွုဇုံအား တ႐ုတ္တို့မွ စတင္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားပါ ပါဝင္နိုင္ရန္ တင္ဒါမ်ား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု လည္းသိရသည္။ Source ; Myanmar Harp Media

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *