ေရွးအက်ဆဳံးေသာ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စက္ဝိုင္းမ်ား

ေရွးအက်ဆဳံးေသာ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ စက္ဝိုင္းမ်ား

ဒီစက္ဝိုင္းမ်ားကို အဂ်န္တာ လိုဏ္ဂူမ်ား၏နံရံမ်ားႏွင့္အိႏၵိယ တိဘက္ ဂ်ပန္တို႔တြင္ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကို ႐ုပ္ပုံသေကၤတမ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘဝမ႑လ သို႔မဟုတ္ ဘဝစကၠရ လို႔ေခၚပါတယ္။

စက္ဝိုင္း ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ဘီလူးႀကီး တစ္ေကာင္ ကိုင္ထားတာကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ယမမင္းကိုဆိုလိုတာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ေသမင္းပါ။ဘဝမွမလြတ္ေျမာက္ေသးသ၍ ေသမင္းရဲ႕ လက္အတြင္းမွာပဲလို႔ ဆိုလိုဟန္တူပါတယ္။

စက္ဝိုင္းရဲ႕အလည္ ဗဟိုမွာ ဝက္ရယ္ ေႁမြရယ္ ငွက္ရယ္ တိရစာၦန္သုံး ေကာင္ တစ္ေကာင့္အၿမီး တစ္ေကာင္ ကိုက္၍ လွည့္ေနတာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ အကုသိုလ္မူလတရား သုံးပါကိုဆိုလိုတာပါ။ဝက္သည္ ေမာဟကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္

ေႁမြသည္ေဒါသကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ငွက္သည္ (တစ္ေကာင္ေသရင္ တစ္ေကာင္လိုက္ေသတဲ့ တြယ္တာမႈ အားႀကီးတဲ့ ငွက္ကိုဆိုလိုပုံရပါတယ္) ေလာဘကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။အကုသိုလ္မူလတရားမ်ားဟာ ဘဝစက္ရဲ႕အဓိက အလယ္ဗဟိုခ်က္အနက္ရွိုင္းဆုံးအပိုင္းကေန လွည့္လည္ေနတဲ့၊ဘဝစက္ကို လည္ေစတဲ့၊ တရားမ်ား လို႔ ဆိုလိုဟန္တူပါတယ္။

အလည္ဗဟိုရဲ႕ ေဘးပတ္လည္မွာ ယာဘက္ အျဖဴေရာင္ခ်မ္းနဲ႕ ဘယ္ဘက္ အမဲေရာင္အခ်မ္း ဟာ သုဂတိဘုံဘဝ ဒုဂၢတိဘုံဘဝေတြကို ရည္ၫြန္းပါတယ္။ ဘဝစက္ဘီးလည္ေနသမွ် သုဂတိတလွည့္ ဒုဂၢတိတလွည့္ေရာက္ရွိ လည္ပတ္ေနရမွာပါ။

အလယ္ဗဟိုရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္ အကြက္ေျခာက္ခုမွာ အထက္ပိုင္းအကြက္သုံးခုသည္ လူ႕ဘဝ နတ္ဘဝ အသူရာ ဘဝဆိုတဲ့ အထက္သံသရာတခြင္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ေအာက္အကြက္သုံးခုသည္ ငရဲ တိရစာၦန္ ၿပိတၱာ ဆိုတဲ့ ေအာက္သံသရာတခြင္ပါ။

ဘဝစက္မွ မလြတ္ေသးသမွ် အထက္သံသရာ ေအာက္သံသရာ မွာ ထက္ေအာက္စုံဆန္ေျပးလႊားက်င္လည္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဘးအနားပတ္ပတ္လည္ အကြက္ဆယ့္ႏွစ္ကြက္သည္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ အဂၤါဆယ့္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဝစက္ဘီးရဲ႕ အနားကြတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။အကြက္ဆယ့္ႏွစ္ခုမွာ တစ္ခုခုလွ်င္ ပုံတစ္ပုံစီျဖင့္သ႐ုပ္ေဖၚထားပါတယ္။ အဂ်န္တာလိုဏ္ဂူပန္းခ်ီကားမ်ားတြင္ အဝိဇၨာဟာ လူတစ္ေယာက္ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ မ်က္မျမင္ ကုလားအုပ္တစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး

တိဘက္ပန္းခ်ီမွာ သူကန္းတစ္ေယာက္ ဂ်ပန္ပန္းခ်ီမွာ အစိမ္းသရဲ ျဖစ္ပါတယ္။အဂ်န္တာ ပန္းခ်ီမွာ သခၤါရဟာ အိုးထိန္းသည္အိုးထိန္းစက္ လည္ေနပုံျဖစ္၍ တိဘက္ႏွင့္ဂ်ပန္ပန္းခ်ီမွာ အိုးထိန္းစက္သာ ျပပါတယ္။

ဝိညာဏ္ သည္ အဂ်န္တာနဲ႕ ဂ်ပန္ပန္းခ်ီမွာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ျဖစ္၍ တိဘက္ပန္းခ်ီမွာ သစ္ပင္ေပၚတက္ေနတဲ့ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။နာမ႐ူပ(နာမ္႐ုပ္)ဟာ အဂ်န္တာပန္းခ်ီမွာ မထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ တစ္ခုျဖစ္၍ တိဘက္ဂ်ပန္မွာ လူမ်ားေလွနဲ႕ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးေနပုံျဖစ္ပါတယ္။

သဠာယတနသည္ တိဘက္ဂ်ပန္ပန္းခ်ီမွာ တံခါးေပါက္ရွိေသာ အိမ္ေျခာက္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။ တိဘက္ဂ်ပန္ပန္းခ်ီမွာ ဖႆကို ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦးေပြ႕ဖက္ေနပုံျဖင့္ျပ၍ ေဝဒနာကို လူတစ္ဦး မ်က္စိ၌မွ်ားစူးဝင္ေနပုံျဖင့္ျပပါတယ္။

တဏွာသည္ လူတစ္ေယာက္ေရေသာက္ေနပုံျဖစ္၍ ဥပါဒါန္ကို ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သစ္ကိုင္းဆြဲေနပုံျဖင့္ ျပပါတယ္။ တိဘက္ပန္းခ်ီမွာ ဘဝကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ျဖင့္ျပ၍ ဇာတိကို ကေလးေမြးေနပုံျဖင့္ျပပါတယ္။

ဇရာ မရဏကို ေလးလံေသာဝန္ကိုထမ္းလွ်က္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ေတာင္တက္ေနရပုံႏွင့္ျပပါတယ္။အထက္ပိုင္း လက္ယာဘက္ေထာင့္မွာ ဗုဒၶ နိဗၺာန္လမ္းကို ၫြန္ျပေနေသာပုံျဖစ္၍ ဝဲဘက္ေထာင့္မွာ နိဗၺာန္လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္၍ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္စက္ဝိုင္းကို တစိမ့္စိမ့္ရႈၾကည့္၍ သံသရာသည္မည္မွ်ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းပုံ၊ သံသရာလည္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ငရဲမင္းရဲ႕လက္အတြင္းမွာသာလွ်င္ျဖစ္ပုံ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုသိရွိ သံေဝဂႀကီးစြာယူနိုင္ပါတယ္။

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကိုအလြယ္ကူဆုံးရွင္းလင္း၍ ေဟာေတာ္မူေလ့ရွိသည့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အလိုအရ ဘဝဆိုတဲ့ ဒုကၡသံသရာကို ငါပဲ ငါ့ဥစၥာပဲလို႔ စြဲထင္ေနတဲ့ အျမင္မွား ဒိ႒ိကို အသိျဖင့္ ေရွ႕ဦးစြာျဖဳတ္၍ သံသရာထြက္ရပ္လမ္းကိုရွာရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအလိုအရ ေဝဒနာနဲ႕တဏွာၾကားဟာ သံသရာထြက္လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားမႈ ေဝဒနာမ်ားရဲ႕ ေနာက္မွာ တြယ္တာတပ္မက္မႈ တဏွာ မလာေအာင္ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ခ်င္း ဝိပႆနာတရားရႈျခင္းအားျဖင့္ သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတရား ေနရာတိုင္းမွာ ထြန္းေတာက္ပါေစ ။ Crd ; Ven Pannasara

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *