ယေန႕ ၂၇ . ၈ . ၂၀၂၀ ရက္ေန႕ည ၈:၀၀နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အတည္ျပဳလူနာ ၁၆ ဦးထပ္တိုး

ယေန႕ (၂၇-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕ ည (၈:၀၀) နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အတည္ျပဳလူနာ ၁၆ ဦးထပ္တိုး … စုစုေပါင္း ကူးစက္လူနာဦးေရမွာ ၆၀၂ ဦး အထိျဖစ္လာ

( ၁ ) (၂၇-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၅၆၃) ခု
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၂၆) ခု၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈၇) ခု၊

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန ( ေမာ္လ ၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခုႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ ကုတင္(၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု စုစုေပါင္း (၁,၃၅၅)ခု အား ယေန႕၊ ညေနတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၆) ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

( ၂ ) (၂၇-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၆၀၂) ဦးရွိၿပီပါသည္။

( ၃ ) ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာ စစ္ေဆးမႈ တြင္ (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ (၄) ဦး (Case- 362,363,368,369) ရွိသျဖင့္ ယေန႕အထိ ေရာဂါပိုးကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း (၃၄၉) ဦး ရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၃၃၉) ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။


( ၄ ) ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး ရွိပါသည္။

( ၅ ) (၂၆-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၇ -၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၆၇) ဦးရွိပါသည္။ Ref ; MOHS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *