ယေန႕ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ေရာဂါ ဓါတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၇၇ ဦးထပ္တိုး 

ယေန႕ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ေရာဂါ ဓါတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၇၇ ဦးထပ္တိုး

( ၁ ) (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၅၆၀) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ မွ (ပထမအသုတ္) (၁၉၃) ခု၊

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁၀) ခု၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန ( ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၇၂) ခု၊ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀၀) ခု၊ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၄) ခု၊

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခုႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊ စုစုေပါင္း အား ယေန႕၊ ညေနတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၇၇) ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

( ၂ ) (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၇၃၃) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

( ၃ ) ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈ တြင္ (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူအသစ္ (၂) ဦး (Case – 380 ႏွင့္ 381) ရွိသျဖင့္ ယေန႕အထိ ေရာဂါပိုးကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း (၃၅၁) ဦးရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၃၄၇) ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာဆက္လက္ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။

( ၄ )ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္။

( ၅ ) (၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၉-၈-၂၀၂၀)ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၅၃) ဦးရွိပါသည္။

( ၆ )ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားၿပီးစီးခ်ိန္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္အၾကား အခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္း ေၾကာင့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံထုတ္ျပန္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ Source ; Ministry of Health and Sports,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *