ရွမ္းျပည္နယ္( ေတာင္ပိုင္း)ရွိ ေက်း႐ြာ ၅၅၇ ႐ြာကို တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ျဖင့္ မီးရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္

ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေတာင္ပိုင္း) ရွိ ေက်း႐ြာ ၅၅၇ ႐ြာကို တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ျဖင့္ မီးရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္

ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေတာင္ပိုင္း) ရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း (၅၅၇) ႐ြာ၌တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာစနစ္ (Solar Home System- SHS) ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (KfW) အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၊ KfW အဖြဲ႕ ေထာက္ပံ့ ရန္ပုံေငြ ယူရို ၇ သန္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေစေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္း (National Electrification Project- NEP) ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပစနစ္ ေက်းလက္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊

ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ သာမက အျခားေသာ နိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္လည္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(KfW) အဖြဲ႕ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေတာင္ပိုင္း) ၊ ေက်းလက္ မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (မဟာဓာတ္အား လိုင္းျပင္ပ) (NEP (Off-Grid)) အစီအစဥ္အရ သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံကိန္းဧရိယာ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာစနစ္ (Solar Home System- SHS) ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္( ေတာင္ပိုင္း) ရွိ၊ ေက်း႐ြာေပါင္း (၅၅၇) ႐ြာ၊ အိမ္ေျခေပါင္း (၂၃၀ဝ၀) ခန့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အဆိုပါ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ လမ္းမီးတိုင္(၂၆၇၂) ၊စာသင္ေက်ာင္း(၃၃၇) ၊ ေဆးေပးခန္း (၆၀) ၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦ (၃၇၅) မ်ားအတြက္ အမ်ားသုံးဆိုလာစနစ္ (Public facilities) (၃၄၄၄) စုံကိုလည္း စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမွ အခမဲ့ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တစ္အိမ္သုံး ဆိုလာစနစ္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွမိမိပိုင္ပစၥည္းကဲ့သို႔ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳေစရန္ ရည္႐ြယ္၍၆၀ ဝပ္ ဆိုလာစနစ္အတြက္ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏွင့္ ၁၀ဝ ဝပ္ ဆိုလာစနစ္ အတြက္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း ျပည္သူ႕အခ်ိဳးက် အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ ထည့္ဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုလာစနစ္တစ္စုံစာအတြက္ က်န္ရွိသည့္ တန္ဖိုးကို စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမွ က်ခံေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းေက်း႐ြာရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္သည့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းႏွင့္ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမွ ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္သုံးဆိုလာ စနစ္အတြက္ ထည့္ဝင္ထားသည့္ ျပည္သူ႕ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *