ကိုဗစ္ဒဏ္အမ်ားဆုံးခံရသည့္ ရန္ကုန္ ပဲခူးႏွင့္ ရခိုင္ရွိ ေခ်းေငြယူထားသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္လစာေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးမ်ားကိုအစိုးရမွ ေခတၱဆပ္ေပးမည္

ကိုဗစ္ဒဏ္အမ်ားဆုံးခံရသည့္ ရန္ကုန္ ပဲခူးႏွင့္ ရခိုင္ရွိ ေခ်းေငြယူ ထားသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္လစာေခ်းေငြႏွင့္အတိုးမ်ားကို အစိုးရမွေခတၱဆပ္ေပးမည္

ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ ရခိုင္ရွိ ေခ်းေငြယူထားသူမ်ားအတြက္ နိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္လစာေခ်း ေငြႏွင့္ အတိုးမ်ားကို အစိုးရက ေခတၱစိုက္ဆပ္ေပးမည္ဟု စီမံ ကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေခ်း ေငြယူထားသူမ်ားထံမွ နိုဝင္ဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္လစာကို ၂၀၂၁ ဧၿပီအထိေကာက္ခံျခင္း မျပဳရဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ႏွစ္လစာအတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္အတိုးကို ၂၀၂၁ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာ အတြင္းသာ အရစ္က် ျပန္လည္ေပးဆပ္ေစရ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုႏွစ္လစာ ရပ္ဆိုင္း ေပးရသည့္အတြက္ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္က အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြသည္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလ ေျခာက္လျဖစ္သည္။ က်န္ေျခာက္လတြင္ ေခ်းေငြယူထားသူမ်ားထံမွ ျပန္လည္ ေကာက္ခံၿပီး ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ထိုအစီအစဥ္ ကို ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

” ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတဲ့သူေတြနဲ႕ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေခ်း ေငြျပန္ေကာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနတဲ့ ကုမၸဏီၾကားမွာ မွ်တတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရမွာဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေပမယ့္ အစိုးရက တာဝန္ယူတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံအေသး စားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ကူညီမႈအ သင္းအတြင္းေရးမႉး ေဒၚျဖဴယ မင္းျမတ္က ေျပာသည္။

ဗစ္ကာလအတြင္း အသင္းဝင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ ေငြမ်ားက်ဆင္း ေနခ်ိန္တြင္ ေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးႏႈန္း အတင္းအက်ပ္မေကာက္ခံၾကရန္ႏွင့္ ေပးဆပ္ရမည့္အခ်ိန္သာ ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးႀကီး ၾကပ္မႈေကာ္မတီကေအာက္တို ဘာ ၁၃ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ သည္။

” အခုၫႊန္ၾကားခ်က္ကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ အခက္ခဲဆုံးေနရာေတြမွာ လုပ္ေပးတာ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အေသးစားေခ်း ေငြလုပ္ငန္းေတြကို စဥ္းစားေပးထားပါတယ္။ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ အစိုးရက ႏွစ္ဖက္ကို စဥ္းစားေပးထားတယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္ ’’ ဟု ပဲခူးတိုင္းအေျခစိုက္ အေသးစားေခ်းလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း မ်ားသည္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅၂ ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေခ်း ေငြယူထားသူ ၄ ဒသမ ၆ သန္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ Source ; 7 Day News

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *