ေအာင္ဘာေလ သိန္း၁၅၀၀၀ ဆုရွင္ ေပၚထြက္လာပါၿပီ

၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္း၁၅၀၀၀ ဆုရွင္ေပၚထြက္လာပါၿပီ

ေဒၚအိအိေမာ္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ မိုးယံ AW ဆိုင္မွ ကံထူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။

ထီမတိုက္ရေသးသူမ်ားအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ ( အစ / အဆံုး )

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ အထူးဆုႀကီး

ဂ  ၄၇၇၄၀၆

သိန္းတစ္ေသာင္း ဆုႀကီး

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

သိန္းငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဟ – ၆၇၂၈၃၅

ကက – ၂၅၉၉၃၄

သိန္းႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ထ -၁၉၃၇၀၄

င – ၇၆၂၇၇၈

ကဃ – ၂၅၀၉၇၉

ဘ – ၉၁၁၈၀၂

ဟ – ၄၉၀၄၈၃ ( အစားထိုးဆု)

သိန္းတစ္ေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

ဂ – ၁၀၂၃၃၂

ဏ – ၉၄၆၀၃၇

ဠ – ၆၆၇၆၅၇

သ – ၃၂၂၇၃၈

ကဂ – ၈၇၄၀၂၁

ကခ – ၇၉၂၆၀၃ (အစားထိုးဆု)

ေဝေဝဆာဆာ က်ပ္ ၃သိန္းဆုမ်ား

ယ.၇၀၇၁၅

ဃ.၃၅၆၄၄

ထ.၉၂၂၈၈

ဆ.၈၄၉၈၄

ကခ.၇၄၀၀၆

က.၂၂၀၈၃

ကခ.၁၃၈၂၀

ဏ.၄၃၉၈၀

င.၅၄၅၄၇

ဆ.၈၃၈၂၄

ဈ.၃၁၈၉၇

ကခ.၂၈၃၇၀

က.၃၃၀၅၅

န.၁၇၅၆၈

ဒ.၈၃၁၉၃

ဆ.၇၂၇၃၅(ဘဏၰာသိမ္း အစားထိုးဆု)

ခ.၉၅၇၉၀ (ဘဏၰာသိမ္း အစားထိုးဆု)

ေဝေဝဆာဆာ က်ပ္ ၂သိန္းဆုမ်ား

ဓ.၆၃၉၂

ဓ.၄၈၁၄

ဂ.၈၀၇၀

ဋ.၆၆၈၂

ဋ.၉၈၅၈

ထ.၈၈၆၂

ဋ.၉၂၄၂

ဏ.၂၀၉၉

ဝ.၂၃၀၂

ဍ.၇၂၇၁

ခ.၆၁၄၂

လ.၅၉၇၆

ဏ.၅၀၉၅

ကင.၅၃၇၉

ဂ.၈၆၉၉

ဆ.၂၈၈၉

ည.၉၈၈၅

စ.၄၄၈၉

သ.၈၇၅၁

ဍ.၇၇၅၈( အစားထိုးဆု)

ရ.၁၄၉၇( အစားထိုးဆု)

ေဝေဝဆာဆာ က်ပ္ ၁သိန္းဆုမ်ား

ထ.၈၅၈

ဆ.၂၄၇

ည.၇၁၃

လ.၄၇၃

ကင.၂၁၆

သ.၉၈၆

တ.၄၀၀

ဋ.၄၄၁

ကဇ.၂၄၃

ရ.၅၄၀

ကက.၈၁၈

ကဇ.၄၁၂

ဖ.၆၁၆

ကဇ.၃၉၂

ဝ.၃၅၆

စ.၃၂၅

ကင.၄၉၃

ကဆ.၅၈၆

ကဂ.၄၄၂

ကဃ.၇၅၃

ကက.၁၅၅(အစားထိုးဆု)

ကဆ.၆၃၃(အစားထိုးဆု)

ေဝေဝဆာဆာ က်ပ္ ၅ေသာင္းဆုမ်ား

ဆ.၆၂

ကဃ.၉၅

ဋ.၆၆

ဓ.၄၅

ဇ.၆၈

ကဇ.၆၆

လ.၆၁

ကက.၈၀

ဃ.၆၅

ကဆ.၉၁

ပ.၂၉

ဖ.၂၁

လ.၈၃

ဖ.၁၃

ကခ.၆၈

ကဂ.၄၂

မ.၄၂

ဃ.၃၁

ဎ.၁၀

ဖ.၃၂

ကက.၉၉

ဖ.၅၅

ဎ.၁၀၅၅၀၅

ဎ.၁၀၆၄၀၇

က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ဆုမ်ား

ခ.၂၄၂၇၉၇

ကစ.၄၆၉၀၃၀

ဠ.၇၀၈၃၁၅

လ.၃၅၅၇၉၅

ဏ.၇၆၆၀၈၆

ဎ.၅၄၅၂၁၇

ဝ.၈၇၈၀၁၁

ထ.၆၃၆၅၅၉

တ.၄၈၃၅၄၂

င.၆၁၂၅၅၃

ဃ.၆၄၇၁၃၂

ဆ.၃၃၉၄၆၀

ယ.၂၀၆၁၈၈

ဆ.၇၈၂၃၆၁

ဋ.၈၄၅၉၉၅

ကဃ.၃၉၂၉၉၄

ဂ.၁၉၄၉၅၀

န.၈၁၂၈၅၉

ကစ.၂၁၇၀၉၉(အစားထိုးဆု)

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ဆုမ်ား

သ.၁၅၂၂၅၀

ဝ.၄၀၅၁၅၅

ကဆ.၁၅၂၃၈၆

ဝ.၂၁၄၄၇၄

န.၉၆၇၁၂၀

ကဆ.၉၅၀၉၉၂

စ.၆၇၅၈၁၂

ဂ.၁၀၇၉၇၁

ခ.၇၉၀၆၈၅

ဎ.၇၇၆၁၂၆

ခ.၅၂၂၀၁၂

ကက.၅၈၄၅၁၁

ပ.၂၁၃၅၂၂

ဓ.၅၂၁၆၂၅

ကက.၃၂၂၆၇၉

ပ.၄၉၅၆၈၉

ဏ.၉၀၄၈၉၆

ဇ.၆၄၂၈၈၇

ထ.၂၉၉၈၄၉

မ.၃၈၃၉၆၄

ဃ.၉၈၂၆၇၀(အစားထိုးဆု)

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ဆုမ်ား

ဎ.၈၀၅၄၇၈

မ.၈၉၂၄၂၄

ဂ.၅၃၇၂၆၄

ခ.၄၂၆၁၀၆

တ.၈၉၆၁၀၆

မ.၃၃၆၅၃၀

က.၄၅၂၀၄၁

ည.၈၃၇၂၄၈

န.၅၄၈၀၂၅

ကက.၆၈၃၈၀၃

ည.၂၂၇၃၅၃

ဠ.၆၁၆၅၆၀

ဆ.၇၄၀၉၆၆

ဗ.၅၁၁၆၃၄

ထ.၉၁၉၀၀၆

ပ.၃၃၇၀၁၃

သ.၅၃၇၆၃၃

ဏ.၂၆၃၉၄၆

ကစ.၇၅၃၇၁၂

ကစ.၈၀၇၄၅၆

ယ.၂၃၅၃၆၉

ထ.၁၀၅၇၁၆(အစားထိုးဆု)

ဆ.၂၈၇၁၅၁(အစားထိုးဆု)

က်ပ္သိန္း ၅၀ဆုမ်ား

ဘ.၃၃၁၈၃၃

ထ.၁၂၁၄၃၆

မ.၂၅၅၂၁၈

ကင.၉၃၀၈၅၀

ဎ.၃၆၄၆၆၂

ဌ.၆၆၇၅၄၄

စ.၃၆၈၅၁၅

ဖ.၇၂၂၀၉၅

ကက.၃၅၇၇၃၇

လ.၂၀၁၅၀၀

ကဂ.၅၇၃၈၁၉

ဘ.၇၆၀၈၂

ဎ.၇၈၃၃၅၇

ကက.၇၇၈၃၆၆

မ.၆၇၉၁၀၃

ဠ.၂၁၇၂၇၂

ကဂ.၅၃၀၉၆၈

ဒ.၁၈၄၀၃၆

ဍ.၆၀၄၇၁၆

ဂ.၈၄၆၉၄၈

သ.၈၂၇၃၉၃

က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမ်ား

ရ.၆၀၂၉၆၈

ဟ.၃၃၃၆၅၂

ဌ.၈၁၀၇၁၈

ကဆ.၅၂၂၈၃၈

သ.၄၀၇၀၃၈

ည.၉၇၂၆၁၁

ဓ.၈၈၉၇၃၉

ကက.၂၄၃၆၇၀

ဖ.၈၈၂၀၀၆

ဝ.၃၁၅၀၁၁

ဓ.၉၇၄၈၁၉

စ.၇၀၀၄၂၉

ကဆ.၈၅၂၁၁၇

ဗ.၄၅၇၄၄၂

ဖ.၅၈၇၇၉၂

စ.၆၆၈၈၄၉

ဓ.၉၁၄၂၆၁

ဘ.၉၈၆၅၆၁

ထ.၄၁၄၄၀၂

ဋ.၁၆၉၂၄၀

ဝ.၇၆၆၈၆၀

ဍ.၆၅၂၀၉၃

ရ.၂၂၅၇၃၂

ကဂ.၆၈၅၄၃၂

သ.၈၉၆၆၁၁(အစားထိုးဆု)

ကက.၃၇၉၇၄၂(အစားထိုးဆု)

က်ပ္ ၁၀သိန္းဆုမ်ား

လ.၉၁၅၀၀၅

ဃ.၅၇၇၈၆၆

ဝ.၇၉၀၅၀၄

ကခ.၁၄၃၄၈၅

ဆ.၄၉၇၅၇၆

ဂ.၇၇၈၀၀၅

စ.၁၅၇၄၉၂

ကင.၉၂၉၄၇၂

ကဇ.၂၈၄၇၅၈

ကဆ.၁၉၁၃၁၈

ထ.၆၂၈၈၀၆

ဆ.၈၇၉၅၁၈

သ.၃၀၁၇၇၂

ထ.၉၇၃၁၀၆

ကခ.၈၃၇၆၈၆

င.၆၀၆၅၁၃

န.၉၇၁၅၈၄

ဈ.၄၆၆၄၀၉

ဘ.၇၃၉၆၆၈

ဓ.၃၀၂၄၅၁

ဝ.၃၅၄၁၅၈

အ.၃၆၁၃၂၂

ဠ.၄၀၃၁၁၇

ဋ.၂၅၈၂၈၄

ခ.၃၉၀၉၀၀

ရ.၁၀၇၉၀၈

ဓ.၁၉၀၆၁၇

ကက.၄၅၈၄၁၇

အ.၁၁၈၉၅၄(ဘဏၰာသိမ္းမ်ားထဲမွ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးေသာဆု)

ဈ.၉၁၄၄၈၄(ဘဏၰာသိမ္းမ်ားထဲမွ ျပန္လညိဖြင့္ေပးေသာဆု)

စ.၈၈၀၇၆၁ (ဘဏၰာသိမ္းမ်ားထဲမွ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးေသာဆု)

“မေရာင္းရထီလက္မွတ္မ်ားမွ အစားထိုးဆုမဲမ်ားႏွင့္ဘဏၰသိမ္းဆု ေငြမ်ားထဲမွ ျပန္လည္အစားထိုး နိုက္ေပးထားေသာ ဆုမဲမ်ားအား အေပၚဘက္တြင္ ျဖည့္ထားေပးၿပီးပါၿပီ” ထီဖြင့္ပြဲပီးပါၿပီ ။ အားလုံး ကံထူးနိုင္ၾကပါေစခင္မ်ာ Like and shareလုပ္သြားေပးၾကပါအုံးဗ်ိဳ

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *