လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ခန္႔က ေရႊလၽွာပါရွိေနသည့္ မံမီေတြ႕ရွိ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔က  ေရႊလၽွာပါရွိေနသည့္ မံမီေတြ႕ရွိ

ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ Taposiris Magna တြင္ တူး ေဖာ္ ရွာေဖြေနေသာ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ေက်ာက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သခၤ်ိဳင္းဂူ ၁၆ခုကို ထပ္မံ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေရႊတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လၽွာတစ္ေခ်ာင္း ပါရွိေနသည့္ မံမီတစ္ခုကိုလည္း ေတြရွိခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္က အေလာင္းကို ေဆးႏွင့္ျပဳျပင္သည့္ အခါ မူလ လၽွာကိုဖယ္ထုတ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ေနာင္တမလြန္ဘဝတြင္ စကားေျပာနိုင္ရန္အတြက္ ေရႊလၽွာကို အစားထိုးခဲ့သည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည္။

အႏွစ္ ၂,၀၀၀ ခန႔္က ေရွးေဟာင္းဂရိႏွင့္ ေရာမေခတ္ သခၤ်ိဳင္းဂူမ်ားမွာ ရွိရာ ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ Taposiris Magna ရွိ သဘာဝ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား အတြင္း၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သခၤ်ိဳင္းမ်ားအတြင္းတြင္ မံမီ မ်ားစြာရွိၿပီး ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားမွာ ယိုယြင္း ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း အသုဘ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားမွာ နဂိုအတိုင္း လက္ရာပ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခု တူးေဖာ္ျခင္းကို Santo Domingo တကၠသိုလ္မွ ဦး ေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕သည္ ထိုေနရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါး အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။

အဖြဲ႕သည္ ယခင္က Taposiris Magna ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း၌ ဘုရင္မ ကလီယိုပါထရာ (၇) မ်က္ႏွာပုံ ထြင္းထားေသာ အေႂကြေစ့မ်ားစြာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထိုဘုရင္မသည္ တစ္ခ်ိန္က လူအမ်ားအျပားကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေရႊလၽွာ ပါရွိေနသည့္ အရိုးစုကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎၏ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအမ်ားစုမွာ နဂိုအတိုင္းရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂,၀၀၀ ခန႔္က ေသဆုံး သြားသူမ်ားအား လၽွာကိုထည့္ေပးျခင္းသည္ ေသဆုံးသူ၏ စိတ္ဝိညာဥ္အေပၚ သနားျခင္း က႐ုဏာျပရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္။ Ref ; Daily Mail

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *