မႏၲေလးတြင္က်ဆုံးသူႏွစ္ဦးအတြက္ ငါးသိန္းစီေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္း

မႏၲေလးတြင္က်ဆုံးသူႏွစ္ဦးအတြက္ ငါးသိန္းစီေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္း

မႏၲေလး ရတနာပုံ သေဘၤာက်င္း အနီး CDM လုပ္ေနၾကသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ဝန္းရံစဥ္ ၿဖိဳခြင္း ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးအား သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေဒါင္း က တစ္ဦးလ်င္ ငါးသိန္း စီ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ crd

မႏၲေလးတြင္က်ဆုံးသူႏွစ္ဦးအတြက္ ငါးသိန္းစီေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္း

မႏၲေလး ရတနာပုံ သေဘၤာက်င္း အနီး CDM လုပ္ေနၾကသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ဝန္းရံစဥ္ ၿဖိဳခြင္း ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးအား သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေဒါင္း က တစ္ဦးလ်င္ ငါးသိန္း စီ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ crd

မႏၲေလးတြင္က်ဆုံးသူႏွစ္ဦးအတြက္ ငါးသိန္းစီေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္း

မႏၲေလး ရတနာပုံ သေဘၤာက်င္း အနီး CDM လုပ္ေနၾကသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ဝန္းရံစဥ္ ၿဖိဳခြင္း ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးအား သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေဒါင္း က တစ္ဦးလ်င္ ငါးသိန္း စီ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ crd

မႏၲေလးတြင္က်ဆုံးသူႏွစ္ဦးအတြက္ ငါးသိန္းစီေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒါင္း

မႏၲေလး ရတနာပုံ သေဘၤာက်င္း အနီး CDM လုပ္ေနၾကသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ဝန္းရံစဥ္ ၿဖိဳခြင္း ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးအား သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေဒါင္း က တစ္ဦးလ်င္ ငါးသိန္း စီ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ crd

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *