ျမစ္ဆုံေရအား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္နယ္ေျမ ဧရိယာအား စစ္ေကာင္စီေထြအုပ္က ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္

ျမစ္ဆုံေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္နယ္ေျမဧရိယာအား စစ္ေကာင္စီေထြအုပ္က ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္

ျမစ္ဆုံေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္နယ္ေျမဧရိယာအား ကန႔္သတ္ နယ္ေျမအျဖစ္ စစ္ေကာင္စီ ေထြအုပ္က သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ဆုံေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာအတြင္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မွုမရွိေသာ္လည္း စီမံကိန္း ရိယာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္၍ ျဖတ္သန္းသြားလာမွု ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင့္ လုံျခဳံေရးအရ အျခား မလိုလားအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဧရိယာတြင္း တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွအပ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ဝင္ထြက္သြားလာျခင္း မျပဳရန္ ကန႔္သတ္နယ္ေျမ(ရာဇဝတ္ က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ- ၁၄၄ ထုတ္ျပန္) သတ္မွတ္လိုက္သည္ဟု စစ္ေကာင္စီေထြအုပ္ကဆိုသည္။

ပုဒ္မ ၁၄၄ အက်ဳံးဝင္သည့္ ေနရာသည္ ျမစ္ဆုံေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ နယ္ေျမဧရိယာ (က) ေျမာက္ဘက္ နယ္နိမိတ္ – ေမခႏွင့္ မလိခ ျမစ္ဆုံ ၊ ဧရာဝတီျမစ္ အစပိုင္း၊ ပြိဳင့္ L1 မွ ေမျမစ္တစ္ေလၽွာက္ ပြိဳင့္ L2, L3, L4 အထိ

(ခ) အေရွ႕ဘက္ နယ္နိမိတ္ – ေမချမစ္ လယ္ယာဘက္ျခမ္း၊ ပြိဳင့္ L4 မွ ဧရာဝတီျမစ္ ဝဲဘက္ျခမ္း( အေရွ႕ဘက္ ကမ္းတစ္ေလၽွာက္ ပြိဳင့္ L5, L6, L7, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, LI5, L16, LI7, L18 အထိ

(ဂ) ေတာင္ဘက္ နယ္နိမိတ္ – ဧရာဝတီျမစ္ ဝဲဘက္ျခမ္း ( အေရွ႕ဘက္ကမ္း) ပြိဳင့္ L18 မွ ဧရာဝတီျမစ္ လက္ယာ ဘက္ကမ္း အေနာက္ဘက္ ကမ္း) တစ္ေလၽွာက္ ပြိဳင့္ R13, R12, R11, R10, R9, R8, R7, R6, R5 အထိ

(ဃ) အေနာက္ဘက္နယ္မိမိတ္ ဧရာဝတီျမစ္ လက္ယာဘက္ျခမ္း(အေနာက္ဘက္ကမ္း) ပြိဳင့္ R5 မွ R4, R3, R2, R1. L1 တစ္ေလၽွာက္အထိ ျဖစ္ကာ လိုက္နာမွု မရွိပါက ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ – ၁၈၈ အရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ဆိုထားသည္။

အထက္ပါ အမိန႔္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ အထိ အတည္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေထြအုပ္က ဆိုထားသည္။ Source ; Myanmar Harp Media

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *