တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားရေတာ့မည္ဟုထုတ္ျပန္

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားရေတာ့မည္ဟု ထုတ္ျပန္

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္လႊာ အိတ္မ်ား ကို ေမလ (၁၁) ရက္မွ ဇြန္လ(၁၄)ရ က္အထိ စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ ႐ုံးပိတ္ ရက္မ်ား အ ပါအဝင္ (ပိတ္ရက္မရွိ) လက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို့စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွူးမ်ား( အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား) ထံတြင္ အမွတ္စာရင္း၊ အရည္ အခ်င္း မွတ္တမ္းခ်ဳပ္ ရမွတ္ အဆင့္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားရမည့္ ပုံစံစာ အိတ္ကိုေမလ (၁၁) ရက္ (အဂၤါေန႔) မွစ၍ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ယူနိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ မႏၲေလး တကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ၊ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္(ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ) ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္(လွိုင္နယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္၊

စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊မႏၲေလးနိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ ၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (ရတနာပုံ ဆိုင္ဘာစီးတီး) ၊ ျမန္မာနိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသ ပညာ တကၠသိုလ္ ၊မိတၳီလာ ၿမိဳ့ကဲ့သို့ သီးျခားဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို့ ပထမ ဦးစားေပးေလၽွာက္ ထားပါက ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားသို့ တိုက္ရိုက္တင္သြင္း ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဆး တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေဆးပညာႏွီးႏႊယ္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို့ ပ ထမဦးစားေပး ေလၽွာက္ထားပါက ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား တကၠသိုလ္၊ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္ ၊ ဘားအံ တကၠသိုလ္ ၊ ဟားခါးတကၠသိုလ္ ၊ မုံရြာ တကၠသိုလ္၊ ေရႊဘိုတကၠသိုလ္ ၊စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ ၊ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္ ၊

ျပည္တကၠသိုလ္ ၊ ပဲခူးတကၠသိုလ္ ၊ မေကြးတကၠသိုလ္၊ ပခုကၠဴ သိုလ္တကၠသိုလ္ ၊ မႏၲေလးအေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ၊ မိတၳီလာ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ၊ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္၊ေတာင္ကုတ္တကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္လားရွိုး တကၠသိုလ္ ၊ က်ိဳင္းတုံ တကၠသိုလ္ ၊ပုသိမ္ တကၠသိုလ္၊ ဟသၤာတတကၠသိုလ္ ၊ မအူပင္ တကၠသိုလ္တို့တြင္ တင္သြင္းေလၽွာက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္မွ ေလၽွာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ ျမိဳ့နယ္ ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီး ဌာန (ရန္ကုန္)သို့ ေပးပို့ ေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Source ; Pyi Myanmar

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *