မိုးႀကိဳႏွင့္မိုးဦးကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ မိုးေလဝသ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္မ်ား ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ ယခုလက္ရွိ အေျခ အေန အရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မိုးႀကိဳ ကာလကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးႀကိဳရာသီ(မိုးႀကိဳ ကာလ)ဆိုသည္မွာ ဧၿပီလ အလယ္မွ ေမလ ဒုတိယပတ္ အကုန္ထိ မိုးႀကိဳ ရာသီကာလဟု ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ပါတယ္။ ေမလ တတိယပတ္မွစၿပီး အေနာက္ေတာင္​ေလမ်ား