အေျခခံပညာေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ အေျခခံပညာအတန္းအားလုံးအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္ စတင္ထုတ္လႊင့္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွ ၫႊန္ၾကာေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာပါတယ္။ “ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရည္႐ြယ္ထားတာ အတန္းအားလုံး အတြက္ ပါပဲ။ မူလယ္ထက္ အကုန္လုံးပါပဲ။ ဒီလကုန္ စလႊင့္မွာေပါ့။စ နစ္ေဟာင္း သင္ခန္းစာေတြဆို မူလရိုက္ၿပီးသားေတြ ရွိေနတယ္။